ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
 
              1.   ฝึกมารยาทในการฟัง    การพูด
              2.   ฝึกการสังเกตและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
              3.   ฝึกความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง
              4.   ฝึกให้รู้จักแสวงหาความรู้   เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง
              5.   ฝึกการกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนปฐมวัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการสอนแนววิถีพุทธ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546) article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก
กิจกรรมประจำวันของนักเรียน article
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
บทบาทและหน้าที่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com