ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


กิจกรรมเสรี
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเสรี
              1.   ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่   กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
              2.   ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ
              3.   ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในการทำงานและความมีระเบียบวินัย
             4.    ฝึกและส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุ
             5.   ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
             6.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาด้านการภาษาและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
             7.   ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด วางแผน   และตัดสินใจในการทำกิจกรรม
             8.   ส่งเสริมให้เด็กรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   และการให้อภัย
             9.   ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และสิ่งแวดล้อม
 
การจัดกิจกรรมเสรีของนักเรียนปฐมวัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการสอนแนววิถีพุทธ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546) article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก
กิจกรรมประจำวันของนักเรียน article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมกลางแจ้ง
บทบาทและหน้าที่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com