ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


กิจกรรมกลางแจ้ง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลางแจ้ง

            1.   ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง   สุขภาพดี

            2.   พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก   ให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว

            3.   พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
            4.   ให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด
            5.   ให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว
            6.   ให้รู้จักปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
            7.    ให้รู้จักระเบียบวินัย การรอคอย   รวมทั้งการรู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
            8.    ให้รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
            9.    เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค่าง ๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก เป็นต้น
 

การจัดกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนปฐมวัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการสอนแนววิถีพุทธ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546) article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก
กิจกรรมประจำวันของนักเรียน article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
บทบาทและหน้าที่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com