ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)

 

 

 

การเข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)"

           ด้วยในครั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฯนำร่องประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการทดลองเครื่องใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งต่อ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality Assessment          (Public Organization) ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ประเมินดังนี้

1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์                         ประธานคณะกรรมการ

2. รศ.ดร. วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล                                  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ

3. หจก.นันท์นภัสการประเมิน                                      กรรมการ

4. หจก. นันท์นภัสการประเมิน                                     กรรมการ

5. นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล                                    สังเกตการณ์และประสานงาน

6. นางสาวพรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ                           สังเกตการณ์และประสานงาน

7. นายชยพล หอมเกษร                                             สังเกตการณ์และประสานงาน

ความเป็นมาและการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           สำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจักการศึกษาตามที่กำหนอไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐   และมาตรา ๕๑ ดังนี้
           มาตรา ๔๙ ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
           ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
            มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
           มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก
 
 
           การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจักการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ผู้ประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนจะต้องมีความอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนกับการประเมินคุณภาพภายนอก อันจะนำไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยความเป็นกลาง และสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง
 
 
 ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
                 การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสำคัญและมีความหมายต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ดังต่อไปนี้
                 ประการที่หนึ่ง   เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
                 ประการที่สอง    เพิ่มความมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดุและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก   ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
                ประการที่สาม สถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและท้องถิ่นมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
                ประการที่สี่   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสำคัญในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก
1.       เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
2.       เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา สาเหตุของปัญหาและเงื่อนไขของความสำเร็จ
3.       เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
4.       เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5.       เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
 
หลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก
        การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความมีมาตรฐานทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการดำเนินงานจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยมีหลักการดังนี้
(1)    เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2)    ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง  และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(3)   มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาของชาติโดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน
(4)    มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับและควบคุม
(5)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการประเมินคุณภาพการพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการสอนแนววิถีพุทธ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546) article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก
กิจกรรมประจำวันของนักเรียน article
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
บทบาทและหน้าที่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com