ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


วิธีพุทธโครงการสอนแนววิถีพุทธ

                                โครงการสอนแนววิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2/2553 โดยมีพิธีเปิดการสอนแนววิถีพุทธ อย่างเป็นทางการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการทดลอง "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)

           ภาพกิจกรรมและข้อมูลการจัดประชุม "นำร่องประเมินคุณภาพภายนอก" วันที่ 16-17 สิงหาคม 2553

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน

การจัดการศึกษาปฐมวัยการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546)article

                  การดำเนินการเรียนการสอน จัดให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวจากสิ่งใกล้ตัว โดยครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัว ทั้งนี้ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐาน

    

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก

                         เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นวัยที่มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมร์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างรวดเร็วเด็กในวัยนี้การจัดประสบการณ์ควรจัดในรูปของกิจกรรมในแต่ละวันซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา การจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมประจำวัน ควรมีแผนการจัดประสบการณ์เป็นแนวทางเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

                

กิจกรรมประจำวันของนักเรียนกิจกรรมประจำวันของนักเรียนarticle

                       กิจกรรมประจำวันของนักเรียนเป็นการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง   พูด   สังเกต   คิด   มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม   ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่   และยังฝึกเด็กให้รู้จักการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน   โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้วยวิธีหลากหลาย เช่น  การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง การท่องคำคล้อจอง  การทัศนศึกษา หรือศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหว

     กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ โดยจังหวะดนตรีที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เสียง / ทำนองเพลง   เสียงปรบมือ   เสียงเคาะไม้   เป็นต้น มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจิตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์   เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์

 กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ทางอารมณ์ ความรู้สึก มุ่งพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตนาการ และให้เกิดการรับรู้ รวมทั้งให้เด็กแสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางศิลปะ    เช่น การวาดภาพ ระบายสี   การปั้น   การฉีก – ตัดปะ   การพิมพ์ภาพ    การร้อย   การประดิษฐ์   หรือวิธีอื่น ๆ ที่ให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระตามมุมการเล่น หรือมุมประสบการณ์   หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ภายในห้องเรียน  เช่น  มุมบล็อก     มุมหนังสือ  มุมวิทยาศาสตร์    มุมธรรมชาติ    มุมเครื่องเล่นสัมผัส    เป็นต้น มุมต่าง ๆ เหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ซึ่งในการเล่นตามมุมนี้ เด็กอาจจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อยก็ได้

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กออกไปนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่น ทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่ม เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังเคลื่อนไหวและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com